Medivac AB

Pnemokockinfektion


Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner. Bakterierna finns globalt och kan ge upphov till bla lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Pneumockinfektioner behandlas med antibiotika och det är ovanligt att i övrigt friska personer dör av infektionen. Fortfarande är dock dödligtheten i pneumokockinfektion hög hos äldre och sjuka individer. Socialstyrelsen rekommenderar pneumokockvaccin till vuxna och barn över 2 år med kroniska sjukdomar (tex diabetes, kronisk hjärt- eller lungsjukdom) samt i övrigt till personer över 65 år efter individuell bedömning. Grundimmunisering består av en vaccinering vilken i vissa fall bör upprepas efter 5-7år. Skyddseffekten mot sjukdom är ca 70%.